Kapłani pochodzący

KS. BISKUP JÓZEF KURPAS

Urodził się 21 marca 1912r. w Paniowach. Po zdaniu w 1932r. egzaminu dojrzałości w gimnazjum klasycznym w Mikołowie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937r. Po dwumiesięcznym zastępstwie w rodzinnych Paniowach był wikariuszem w Szarleju a od 1941 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W styczniu 1942r. powierzono mu urząd notariusza Sądu Biskupiego i Kurii Diecezjalnej. W sierpniu tegoż roku ustanowiony został wikariuszem adiutorem w Orzeszu. Stamtąd udzielał pomocy duszpasterskiej w Łaziskach Górnych. Dekretem z dnia 28 kwietnia 1945r. mianowany został ponownie notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Pełniąc ten urząd pomagał w duszpasterstwie przy parafii Chrystusa Króla w Katowicach. Od stycznia 1953r. był przez kilka miesięcy wikariuszem w Krasowach. Potem, do roku 1956 studiował na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 23 grudnia 1957 został ustanowiony kanclerzem Kurii Diecezjanlnej. W styczniu 1963 mianowany został biskupem pomocniczym katowickim. Biskup Józef Kurpas uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego. 17 czerwca 1966 ustanowiony został wikariuszem generalnym. W czasie prac I Synodu Diecezji Katowickiej przewodniczył Komisji d/s Duchowieństwa. 11 czerwca 1977 otrzymał nominację na członka Kapituły Katedralnej i został jej prepozytem. 29 kwietnia 1991 zwrócił się do Ojca Świętego z prośba o zwolnienie z obowiązków biskupa pomocniczego Diecezji Katowickiej. Pismem z dnia 22 czerwca 1991 Nuncjusz Apostolski w Polsce powiadomił biskupa Józefa Kurpasa, że papież Jan Paweł II przyjął złożoną rezygnację. Biskup Józef, jako emeryt nadal aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła i brał udział w bieżących pracach Kurii Archidiecezjalnej. Służył wszystkim swoim doświadczeniem i pomocą. Zmarł 19 maja 1992r.


KS. KRYSTIAN JANKO

Ks. Krystian Janko urodził się w Paniowach 9 marca 1951 r.. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Paniowach w 1965 r. kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Miarki w Mikołowie. Po zdaniu matury w 1969 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W trakcie studiów został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach na Warmii w latach 1970 – 1972. W 1975 r. świeceń diakonatu udzielił mu ks. bp Józef Kurpas w kościele Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. W dni 15 kwietnia 1976 r. przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk ks. bp Herberta Bednorza, ordynariusza katowickiego. Po przyjęciu święceń pracował jako wikary kolejno: w Parafii MB Różańcowej w Łaziskach Górnych (1976 – 1979), w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1979 – 1982), w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku – Białej Aleksandrowicach (1982 – 1985). W latach 1985 – 1990 był rekolekcjonistą w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Od 1990 r. jest proboszczem Parafii Wszystkich Świętych i MB Różańcowej w Pszczynie.


KS. MAKSYMILIAN SIWOŃ

Ksiądz Maksymilian Siwoń urodził się w 1910r. W roku 1934 przyjął święcenia kapłańskie. Zmarł w 1980r. w Bojszowach, gdzie był proboszczem.


KS. JÓZEF SZOŁTYSEK

Ksiądz Józef Szołtysek urodził się w 1910r. Pochodził z naszej parafii.


KS. ŁUKASZ SKOŁUD MSF

Ja, Łukasz Skołud urodziłem się 16.09.1982 roku w Mikołowie. 10.10.1982 roku zostałem ochrzczony w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach, a 18.06.1997 roku w parafii Matki Bożej Zbawiciela w Mikołowie przyjąłem sakrament bierzmowania. Pochodzę z rodziny robotniczej. Mój ojciec Eugeniusz przez wiele lat pracował w kopalni, mama Małgorzata zajmowała się domem. Mam dwoje starszego rodzeństwa, siostrę i brata. Od 1989 roku uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie-Paniowach. Szkołę Podstawową ukończyłem w 1997 roku i rozpocząłem naukę w Zespole Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Rudzie Śląskiej, w klasie o specjalności: technik mechanik. Szkołę średnią zakończyłem egzaminem maturalnym w 2002 roku. 21.08.2002 roku zostałem przyjęty i rozpocząłem roczny nowicjat w Zgromadzeniu Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Dnia 08.09.2003 roku w Górce Klasztornej złożyłem swoją pierwszą profesję zakonną oraz zostałem przeniesiony do Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Tam rozpocząłem 6-letni czas formacji intelektualno-duchowej. Od 01.10.2003 roku rozpocząłem 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filia w Kazimierzu Biskupim. Dnia 06.05.2009 roku. zakończyłem studia zdobyciem tytułu magistra. 08.09.2007 roku w Kazimierzu Biskupim złożyłem wieczystą profesję zakonną a 23.05.2009 roku przyjąłem sakrament święceń kapłańskich z rąk Ks. Bpa Wiesława Meringa. Od 01.07.2009 roku decyzją Zarządu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny zostałem skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka w Otwocku-Świdrze. Tam pracowałem przez 2 lata jako duszpasterz. Od 01.09. 2009 roku byłem również katechetą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz w Powiatowym Gimnazjum Nr 21 w Otwocku. W oparciu o decyzję Zarządu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z dniem 01.07.2011 roku zostałem katechetą oraz prefektem Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze. W 2011 decyzją władz zakonnych zostałem skierowany na Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na studia doktoranckie niestacjonarne o specjalności teologia duchowości. Studia ukończyłem 10.04.2014 uzyskując dyplom licencjacki z teologii duchowości. Od 01.07.2013 roku decyzją Zarządu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny zostałem skierowany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim pełniąc funkcję dyrektora studiów. Obecnie jestem w ekipie misyjnej w Otwocku-Świdrze.


KS. RAFAŁ OCHOJSKI MSF

Jeśli chodzi o mnie to: Urodziłem się 23 październik 1982 roku w Mikołowie. W roku 1990 rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 8 w Paniowach. Po ukończeniu tejże szkoły, w 1997 roku, złożyłem dokumenty do Technikum Budowlanego w Rudzie Śląskiej – Wirku o specjalizacji – drogi, mosty kołowe. Po 5 latach zdałem egzamin maturalny i w 2002 roku złożyłem podanie z prośbą o przyjęcie mnie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Decyzja ta odbiła się niemałym echem w mojej miejscowości, bo chyba nic wcześniej nie wskazywało na to, że akurat taką decyzję mógłbym podjąć. Nie byłem nawet ministrantem. W 2009 roku po ukończeniu formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim przyjąłem z rąk J.E. ks. bpa Wiesława Meringa święcenia kapłańskie. Dekretem przełożonych zostałem delegowany do pracy duszpasterskiej w Złotowie (Wielkopolska) gdzie posługiwałem przez okres 3 lat. Po tym czasie przełożeni przenieśli mnie do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej i ustanowili Prowincjalnym Referentem ds. Powołań. Funkcja ta polega głównie na pracy z młodzieżą na terenie całej Polski a także poza jej granicami.

Dumnie wspierane przez WordPressa | bezpłatny projekt i realizacja zatorski.eu - Strony internetowe